// An English version further down //
Generelt om personoplysninger
Der opbevares kun de personoplysninger, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte kontaktoplysninger som; fornavn og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer.
Formål
Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er:
- At leverer en god service og behandling
- At registrere dine køb og betalinger
- At kunne levere de services, du har efterspurgt, så som udvikling af hjemmeside
- At følge op på opgaven
Brug og sletning
Der indhentes kun de personoplysninger som er nødvendige for at fuldføre opgaven.
Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet.
Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger der opbevares og behandles om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt endelig den dataansvarlige.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig bliver ændret eller slettet. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Du har altid ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger. En klage kan sendes til datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.
Videregivelse til andre
Oplysninger kan deles med andre leverandører og samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. 
Herudover kan dine personlige oplysninger deles, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige. 
Databeskyttelse og Sikkerhed
Der er truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Dine personlige oplysninger vil altid blive behandlet fortroligt, sikkert og i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dataansvarlig
Dine personoplysninger indsamles og behandles af:
Cathrine Buus Petersen
cvr: 39065398
Borggade 1, 2th, 8000 Aarhus C
51 92 55 74
cathrinebuusp@gmail.com
______________________________________________________

General information about personal data
Only the personal data you provide us with will be stored in order to accomplish our agreement. The collected of personal data will typically include contact information such as: first name and last name, address, e-mail address, and phone number.
Purpose
The purpose of collecting your personal information is:
- Providing a good service and treatment
- To record your purchases and payments
- To be able to deliver the services you requested, such as website development
- Follow up on the task
Use and deletion
Only the personal data needed to complete the task is obtained.
The information is kept as long as necessary to fulfil the purpose.
You are at any time entitled to be informed of which personal information is stored and processed about you. If you want to get it please contact the data manager.
You can object at any time that information about you is being modified or deleted. You can also revoke your consent at any time.
You always have the right to complain about the processing of your personal data. A complaint can be sent to the Data Protection Authority. Contact information can be found at www.datatilsynet.dk.
Passing on to others
Information can be shared with other suppliers and business partners when it is necessary for us to achieve our agreement with you.
In addition, your personal information may be shared if we are required to assign or share your personal information with public and judicial authorities, including if we are required to provide public information.
Data Protection and Security
Technical and organizational measures have been taken to ensure that your information is unintentionally or illegally deleted, disclosed, lost, impaired or misunderstood, misused or otherwise infringed by law.
Your personal information will always be treated confidentially, securely and in accordance with the Personal Data Regulation and the Data Protection Act.
Data Manager
Your personal information is collected and processed by:
Cathrine Buus Petersen
cvr: 39065398
Borggade 1, 2th, 8000 Aarhus C - Denmark
(+45) 51 92 55 74
cathrinebuusp@gmail.com
Back to Top